Ataşelik Hakkında


Ataşeliğimizin kuruluşu
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak, bulundukları ülkenin sosyal hizmet ve yardımları açısından Türkiyeli göçmenlerin sorunlarına yönelik çözümler için öneriler geliştirmek, vatandaşlarımızın haklarını korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak, görevli bulunduğu ülkedeki sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili politika ve gelişmeleri takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve diğer çalışmaların yürütülmesini sağlamakla görevlendirilmiş olan Ataşeliğimizin 27.05.2015 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir.
 
Ataşeliğimiz Konsolosluk Binası içinde hizmet vermeye başlamıştır. Bunun yanında, Ataşelik bünyesinde hizmet vermek üzere Almanya’da yaşayan ve eğitimini burada almış, konularında uzman dört meslek elemanı, bir halkla ilişkiler uzmanı ve bir büro personeli görevlendirilip, 20.07.2015 itibariyle bu personelimiz çalışmalara başlamıştır. Sosyal pedagoglarımızın hizmet verdikleri büro Başkonsolosluğa yakın bir mesafede kiralanmıştır.
 
Bu bağlamda Ataşeliğimizin görevi ve sunacağı hizmetler belirlemiştir.
 
Görevimiz

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlarımızın mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmalarını, öz kimlikleri ile yaşadıkları toplumla uyum içerisinde olmanın ötesinde, o topluma etkin katkı sağlayabilecek konumda olmalarını amaçlar ve yurttaşlarımızın sosyal alandaki hak ve menfaatlerini gözetme görevini taşır.

 
Genel Hedefler
Birey, aile ve toplumun sosyal refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm Türkiye kökenli aileleri kapsayan katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül çözümler üretmek, uygulamalara yön vermek ve koordine etmek: 

 • Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal refahının artırılması için çalışmalar yapmak;
 • Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi sunmak, hizmetlerin geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve danışmanlık ihtiyacını koordine etmek;
 • Türkiye kökenlileri, Alman makamları tarafından çocuk, genç, engelli, kadın ve yaşlılara sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmet konularında bilgilendirip yönlendirmek;
 • Türkiyeli göçmenler arasında koruyucu aile hizmetinin uygulanması ve geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili plan ve programların hazırlanmasında görev almak, uygulamaları takip etmek;
 • Türkiye kökenli ailelerin sorunları ile ilgili kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm geliştirilmesinde görev almak;
 • Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan ya da kurulacak dernek, vakıf vb. oluşumlara faaliyet alanlarıyla ilgili rehberlik etmek;
 • Göçmen aileler ile bağlantılı konularda araştırmalar yürütmek ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek.
 
Vaka Çalışmaları
Ataşeliğimizde şu ana kadar intikal eden ve personelimiz tarafından gerekli koordinasyon ile rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen vakaları aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
 • Yasadışı çocuk alıkonulması
 • Çocuk ve genç himaye altına alınması
 • Parasal doğum yardım uygulaması
 • Evlat edinme talepleri
 • Anne veya babanın çocuğunu görme sorunları
 • Engelli sorunları
 • Yaşlı sorunları
 • Aile danışmanlığı
 • Sosyal danışmanlık
 • Kadınların koruma talepleri
 • Vesayet altına alınma vakaları

 
Diğer faaliyetler
Vaka çalışmalarının yanında Ataşeliğimiz, genel hedeflerde belirttiğimiz araştırma raporları hazırlamaktadır. Etkili bir koordinasyonu sağlamak üzere ilgili kamu kurumları ve STK’lar  ile bağlantı sağlanmış ve bir takvim dâhilinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımıza daha kolay ulaşmak, sosyal hizmet ve yardımlar konusunda bilgilendirici toplantılar yapılmak üzere planlamalar yapılmıştır. Genel hedeflerimize ulaşmak için hizmet verilen ülkenin yasal çerçevesinde vizyonumuzda da değindiğimiz gibi sorunun bir parçası ya da salt izleyicisi olmak için değil, etkin bir çözüme katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı yürütmekteyiz.